Kies uw taal:
Fr | Nl

Premies voor bedrijven

Premies voor bedrijven

Fiscale aftrek :

Voor energiebesparende investeringen hebben bedrijven recht op een verhoogde belastingaftrek, meer bepaald een aftrek van de belastbare winst.

Ze geldt ook voor hernieuwbare energie en bedraagt 15.5% (in 2010).

Deze steun is cumuleerbaar met de recologiepremie. Rekening houdend met de vennootschapsbelasting komt dit neer op een reële subsidie van ongeveer 5% na berekening op de belastbare winst.

Fisacle aspecten :

Groenestroomcertifcaten zijn onderworpen aan BTW 21%. De eigenaar van het PVsysteem heeft recht op 100% aftrek van deze BTW.

Maar er is een vrijstellingsregeling mogelijk: de BTW-plichtige waarvan de jaaromzet niet meer dan 5.580 euro bedraagt, kan een BTW-vrijstelling genieten.

De eigenaar moet in dit geval een BTW-aangifte indienen bij het controlekantoor waaronder hij valt (aangifte "aanvang van activiteit". formulier 604 A)

Voor zover de jaaromzet verbonden aan de exploitatie van de installatie niet meer dans 5.580 bedraagt, worden de eigenaars ervan dus vrijgesteld van de BTW-verplichtingen.

Groenestroomcertficitaten zijn wel belastbaar als inkomsten in de boekhouding.

Ecologiepremie :

Bedrijven die een eigen investering in PV doen om de stroom in de eigen gebouwen zelf te verbruiken hebben recht op een ecologiepremie van de Vlaamse overheid. Het PVsysteem mag niet meer stroom opwekken dan het verbruik.

Sinds mei 2007 is dit een wedstrijdformule met 3 oproepen per jaar. Vanaf januari 2010 zijn de steunpercentages verlaagd: voor KMO's 40% van 10% meerkost van de investering (dus 4% op de vollegide kost) en voor grote ondernemingen 20% van de 10% meerkost (dus 2% van het totaal).

De bovengrens van de ecologiepremie per ingediende projectaanvraag bedraagt 1.5 miljoen euro. De volgende call start op 19 januari 2010.